Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Będąc w profilu firmy w zakładce użytkownicy po kliknięciu ikony ołówka pojawi się ekran umożliwiający konfigurację ustawień użytkownika.

Poniżej opisano poszczególne elementy.

Dane ogólne – pozwala na zmianę imienia i nazwiska, stanowiska pracy, adresu email, numeru telefonu, faxu a także zdjęcia użytkownika. System daje także możliwość zablokowania lub odblokowania danego użytkownika. Natomiast nie istnieje możliwość zmiany identyfikatora logowania jeśli zaistnieje taka konieczność należy skontaktować się z zespołem platformy NextBuy.

Uprawnienia – pozwala przypisać uprawnienia konkretnemu użytkownikowi. W zależności od przypisanych uprawnień system będzie traktował użytkownika jako kupca, osobę akceptującą czy też pracownika zgłaszającego zapotrzebowanie zakupowe. W tym miejscu dokonywany jest wybór osób odpowiedzialnych za poszczególne czynności.

Jednostki organizacyjne – wyświetla strukturę drzewiastą firmy z podziałem na poszczególne jednostki. Za pomocą strzałki możliwe jest rozwijanie i zwijanie odpowiedniego drzewa struktury. Aby przypisać użytkownika do odpowiedniej jednostki organizacyjnej należy zaznaczyć pole checbox przy danej jednostce. Natomiast by zaznaczyć wszystkie jednostki organizacyjne w danej gałęzi należy kliknąć w ikonę obok pola checkbox.

W sytuacji gdy jeden użytkownik przypisany jest do wielu jednostek organizacyjnych należy wybrać domyślną jednostkę dla tego użytkownika.


Kategorie zakupowe – przypisywanie odpowiednich kategorii zakupowych odbywa się w ten sam sposób co przypisywanie jednostek organizacyjnych.

Preferencje – pozwala na ustawienie:

  • języka w jakim system NextBuy będzie wyświetlany dla użytkownika;
  • formatu waluty;
  • formatu daty;
  • strefy czasowej;
  • separatora miejsc dziesiętnych;
  • typu finansowania;
  • dekretu.

UWAGA

Szczególną uwagę należy zwrócić ustawiając strefę czasową tak aby wszyscy użytkownicy mieli przypisaną tą samą opcję.


Notyfikacje – pozwala na wybór sposobu w jaki użytkownikowi zostaną wysłane powiadomienia dotyczące odpowiednich zdarzeń. Użytkownik ma do wyboru: Email, wewnętrzna, wszystkie, żadna. Użytkownik nie posiadający uprawnień do tworzenia danej akcji w systemie nie zostanie w żaden sposób o tym poinformowany.

Adresy – pozwala przypisać odpowiednie adresy dostaw, faktur i korespondencji dla danego użytkownika.

Widżety – pozwala wybrać widgety widoczne dla danego użytkownika po zalogowaniu.


Zobacz również: